Published : 2018-08-20

FOTOTOKSYCZNOŚĆ LEKÓW DLA ORGANIZMÓW WODNYCH - WAŻNY ELEMENT W OCENIE RYZYKA ŚRODOWISKOWEGO

Milena Wawryniuk

Grzegorz Nałęcz-Jawecki

Abstract

Leki wprowadzane do ekosystemów wodnych ulegają przemianom, zarówno biotycznym, jak i abiotycznym. Jednym z najważniejszych procesów abiotycznych jest fotodegradacja, w wyniku której mogą powstać produkty o trudnych do przewidzenia właściwościach biologicznych. W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba publikacji na temat potencjalnego ryzyka środowiskowego wynikającego z powszechnej obecności substancji czynnych leków w wodach powierzchniowych. Jednakże dane na temat obecności w wodzie i oddziaływania na organizmy wodne produktów fotorozkładu leków są wciąż ograniczone.

W niniejszej pracy przeanalizowano 34 doniesienia naukowe opublikowane w latach 2007‑2017 dotyczące badania toksyczności fotoproduktów, a raczej mieszanin powstałych w wyniku naświetlania w sumie 59 substancji czynnych leków. Fototoksyczność omówiono w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych na 7 wodnych organizmach testowych, będących przedstawicielami różnych grup taksonomicznych i wszystkich poziomów troficznych. Przedstawiono zastosowane metodyki, najważniejsze wyniki eksperymentów, a także zaproponowano główne kierunki przyszłych badań.

Keywords:

toksyczność, fotodegradacja, leki w środowisku, organizmy wodneDetails

References

Statistics

Authors

Download files

PDF (Język Polski)

Citation rules

Wawryniuk, M., & Nałęcz-Jawecki, G. (2018). FOTOTOKSYCZNOŚĆ LEKÓW DLA ORGANIZMÓW WODNYCH - WAŻNY ELEMENT W OCENIE RYZYKA ŚRODOWISKOWEGO. Prospects in Pharmaceutical Sciences, 16(2), 10–29. https://doi.org/10.56782/pps.49

Altmetric indicators


Cited by / Share


Licence


Editorial Team
Stefana Banacha 1
02-097 Warsaw, Poland
biuletynfarmacji@wum.edu.pl
Publisher:
Foundation for Students and Graduates of the Medical University of Warsaw "Koło Medyków"
ul. Wojciecha Oczki 1a,
02-007 Warszawa,
tel. 22 628 83 06
About:
Copyright 2021 by
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP